Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ANJ
automatické riadenie AUR
automatické riadenie AUR
automatizácia AUT
automatizácia strojárskej výroby ASV
automobilová technika a technológia ATT
automobily AUM
automobily AUM
cvičenia z fyziky CVF
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z technického kreslenia CTEK
cvičenia z technického merania CTME
cvičenia z technickej mechaniky CTM
číslicová technika ČIT
číslicová technika ČIT
dejepis DEJ
diagnostika a opravy automobilov DOA
ekológia EKL
ekonomika EKO
ekonomika EKO
ekonomika a podnikanie EKP
ekonomika a podnikanie EKPx
elektrické merania ELM
elektrické merania ELM
elektrické stroje a prístroje ESP
elektronické zariadenia ELZ
elektronické zariadenia ELZ
elektronika ELN
elektronika ELN
elektronika úžitkovej tachniky EUT
elektronika úžitkovej techniky ENT
elektropríslušenstvo úžitkovej techniky EÚT
elektrotechnické materiály EML
elektrotechnika ELE
elektrotechnika ELE
elektrotechnológia ELT
elektrotechnológia ELT
etická výchova ETV
etická výchova ETV
fyzika FYZ
grafické systémy GRS
história automobilizmu HIA
hospodárske právo HOP
hospodárske právo HOP
informatika INF
Informatika INF
komunikácia a komunikačná technika KKT
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
manažment a marketing MAM
manažment práce logistu MPL
manažment práce predavača motorových vozidiel MPM
manažment práce prijímacieho technika MPP
matematika MAT
materiály MAL
materiály MAL
meranie na elektronických zariadeniach MEZ
náboženská výchova NAV
náboženská výchova NAV
náuka o spoločnosti NOS
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná prax ODP
odborná prax ODP
odborná prax ODP
odborné kreslenie ODK
odborné kreslenie ODK
odborný výcvik ODV
odborný výcvik ODV
odborný výcvik ODV
odborný výcvik ODV
počítačová grafika POG
počítačová grafika POG
počítačové siete POS
počítačové siete POS
poisťovacie a finančné produkty PFP
praktická časť odbornej zložky PCO
právna náuka PRN
právna náuka PRN
právna náuka PRN
prevádzka servisu a predaja vozidiel PSP
prevádzkyschopnosť strojov a zariadení PSZ
prevádzkyschopnosť strojov a zariadení PSZ
programové vybavenie počítačov PVP
psychológia práce a trhu PPT
psychológia práce a trhu PPT
rádioelektronika RAD
rádioelektronika REN
Rozvod a využitie elektrickej energie RVE
slovenský jazyk a literatúra SJL
sociálna psychológia SOP
sociálna psychológia SOP
spracovanie odbornej agendy SOA
Správanie Spr
strojárska technológia STT
strojárska technológia STT
stroje a zariadenia SAZ
stroje a zariadenia SAZ
strojníctvo STR
strojníctvo STR
súčiastky prístrojov SUP
súčiastky prístrojov SUP
technická dokumentácia TED
technická dokumentácia TED
technická mechanika TEM
technická mechanika TEM
technická príprava výroby TPV
technické kreslenie TEK
technické kreslenie TEK
technické meranie TME
technické vybavenie počítačov TVP
technnické kreslenie TEK
technológia TEC
technológia TEC
technológia TEC
technológia montáže TMO
technológia opráv TEO
technológia opráv TEO
telesná a športová výchova TŠV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TCO
tovaroznalectvo TOV
triednicka hodina TRH
výpočtová technika VTE
výpočtová technika VYTx
výrobná technológia VYT
výrobná technológia VYT
výrobné konštrukcie VYK
výrobné konštrukcie VYK
výrobné zariadenia VYZ
výrobné zariadenia VYZ
využitie elektrickej energie VEE
základy automatického riadenia ZAR
základy ekonomiky autoservisu a predaja vozidiel ZEA
základy elektroniky ZEN
základy elektrotechniky ZAE
základy elektrotechniky ZAE
základy strojárstva ZAS
základy strojárstva ZAS
zálkady logistiky ZAL

© aScAgenda 2022.0.1335 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.03.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria