Navigácia

 

2697 K mechanik elektrotechnik

Dĺžka vzdelávania:4 roky

Podmienky prijatia:
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
- preukázanie požadovaných vstupných vedomostí
- zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia vzdelávania: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
- vysvedčenie o maturitnej skúške
- výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné vzdelanie
elektrotechnická spôsobilosť

Pracovné uplatnenie absolventa:výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj ďalšie funkcie v odborných útvaroch pri inštalačných, opravárenských a revíznych prácach v oblasti spotrebnej elektroniky /audiovizuálna technika, zabezpečovacia technika, počítače,... / Môže sa uplatniť ako servisný technik, revízny technik, majster,...Možnosť otvorenia si živnosti.

Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium najmä
technického smeru
pomaturitné štúdium

Obsah vzdelávania: študijný odbor mechanik elektrotechnik pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím štandardom, odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky. Všeobecné vedomosti získava žiak v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický alebo nemecký jazyk, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika. Odborným vedomostiam sa žiak pripravuje v odborných predmetoch: technické kreslenie, základy elektrotechniky, technológia, elektrotechnické merania, základy elektroniky, číslicová technika, výpočtová technika, ekonomika a v druhom a treťom ročníku vo voliteľných predmetoch podľa zamerania odboru. Praktické zručnosti žiak získava v odbornom výcviku.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria